Algemene voorwaarden - N.O.D.E. opleidingen

Op deze pagina vind je alle voorwaarden die van toepassing zijn als je een opleiding of cursus bij de N.O.D.E. volgt. Lees deze voorwaarden goed door, zodat je weet wat wij van jou verwachten tijdens de opleiding/cursus en wat je daarbij ook van ons mag/kan verwachten.

Opleiding Instructeur Eerste Hulp

De prijs van de opleiding voor het diploma Instructeur Eerste Hulp is opgebouwd uit:

 • De opstapcursus, waarbinnen via een assessmentprocedure de toelating tot de opleiding wordt vastgesteld;
 • De opleiding Instructeur Eerste Hulp. Na het behalen van het diploma Instructeur Eerste Hulp wordt de deelnemer kosteloos de cursus Instructeur BLS-AED (reanimatie) aangeboden;
 • Examenkosten. Er worden drie examens afgenomen door Het Oranje Kruis (zie document 719003 in het infopakket) De kosten voor herexamens worden apart in rekening gebracht.

De prijs van de opleiding voor het diploma Instructeur Eerste Hulp is per persoon en is inclusief:

 • opleidings-lidmaatschap NODE. Het opleidings-lidmaatschap eindigt met het behalen van de het diploma “Instructeur Eerste Hulp”. Daarna kan de cursist zich aanmelden als gewoon lid van de NODE, waarvan de kosten € 60,= per jaar bedragen;
 • abonnement op het EHBO-Vaardig magazine

maar exclusief:

 • zelf aan te schaffen vakliteratuur, zoals: anatomieboek, didactiekboek, uitgaven van Het Oranje Kruis en dergelijke; verband en hulpmiddelen;
 • consumpties;
 • reiskosten en verblijfskosten e.d.;
 • kosten voor meer dan drie examens (inclusief inzet Lotusslachtoffers).

De prijs is voorts inclusief zaalhuur.

De opleidingen, nascholingen of training worden gegeven in dagen of dagdelen. Alle uren zijn, waar van toepassing, inclusief tentamens of examens.
Van elke opleiding en nascholing bestaat een productblad. Voor iedere opleiding ontvangt u een certificaat of diploma (mits de opleiding met goed gevolg is afgesloten).

divider

Voortgang opleiding

Aanmelding voor eventuele examenonderdelen en/of competentietesten geschiedt door de Coördinator Opleidingen op voordracht van de cursuscoördinator en uitsluitend na gebleken voortgang. De voortgang wordt onder andere getoetst door middel van gegeven lessen, tentamens,
competentiemetingen, ed. Indien de cursuscoördinator van mening is dat de kandidaat nog niet toe is aan een examen zal hij een negatief advies uitbrengen.

In het document 719003 – NODE-opleiding “Instructeur Eerste Hulp” – eveneens opgenomen in het infopakket, zijn aanvullende eisen opgenomen over de “Voortgang opleiding”. Die eisen zijn onlosmakelijk verbonden met deze Algemene Voorwaarden.

divider

Nascholing instructeur Eerste Hulp

Het lidmaatschap van de N.O.D.E. omvat onder andere:

 • recht op toegang tot rayonbijeenkomsten, mits vooraf aangemeld;
 • recht op toegang tot regionaal of centraal georganiseerde (na)scholingsbijeenkomsten zoals seminars en symposia. Hierbij kan een eigen bijdrage worden berekend;
 • abonnement op het EHBO-Vaardig magazine

maar exclusief:

 • zelf aan te schaffen vakliteratuur, zoals: anatomieboek, didactiekboek, uitgaven van Het Oranje Kruis en dergelijke;
 • consumpties;
 • reiskosten en verblijfskosten e.d.

De nascholingen of trainingen worden gegeven in dagen of dagdelen. Van elke opleiding en nascholing bestaat een productblad. Indien voldaan is aan de eisen voor nascholing, wordt het diploma Instructeur Eerste Hulp door Het Oranje Kruis met twee jaar verlengd.

divider

Opleiding, cq nascholing instructeur BLS-AED en/of PBLS

De prijs van de opleiding en/of nascholing voor de bevoegdheid instructeur BLS-AED en/of PBLS is per persoon en is inclusief:

 • registratie bij de Nederlandse Reanimatieraad / ERC;
 • specifiek lesmateriaal, indien van toepassing;
 • consumpties;

maar exclusief:

 • reiskosten en verblijfskosten e.d.;
 • toeslag van € 10,- per persoon bij een nascholing buiten de standaard locaties.

De prijs is inclusief zaalhuur. 

De opleidingen, nascholingen of training worden gegeven in dagen of dagdelen. Alle uren zijn, waar van toepassing, inclusief tentamen of toets.
Van elke opleiding en nascholing bestaat een productblad. Voor iedere opleiding/nascholing ontvangt u een certificaat of diploma (mits de opleiding met goed gevolg is afgesloten).

divider

Opleiding, cq nascholing instructeur Wandelletsels

De prijs van de opleiding en/of nascholing voor de bevoegdheid instructeur wandelletsels is per persoon en is inclusief:

 • registratie bij het Nederlandse Rode Kruis;
 • specifiek lesmateriaal, indien van toepassing;
 • consumpties;

maar exclusief:

 • reiskosten en verblijfskosten e.d.

De prijs is inclusief zaalhuur.

De opleidingen, nascholingen of training worden gegeven in dagen of dagdelen. Alle uren zijn, waar van toepassing, inclusief tentamen of toets.
Van elke opleiding en nascholing bestaat een productblad. Voor iedere opleiding/nascholing ontvangt u een certificaat (mits de opleiding met goed gevolg is afgesloten).

divider

Inschrijving voor een opleiding

Inschrijving: kan per groep of per persoon (via open inschrijving d.m.v. het aanmeldingsformulier op de website). De organisatie houdt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijving een aangekondigde cursus niet door te laten gaan. Zie verder bij Annulering.

Inschrijving via bedrijf/vereniging (orderverstrekking/opdrachtverlening): Indien een cursist door een bedrijf/vereniging wordt aangemeld of een bedrijf/vereniging betaalt de cursuskosten voor een deelnemer, is een schriftelijke opdrachtverlening via een orderbon met referentiecode (ordernummer), naam, functie en ondertekening van de formele opdrachtverstrekker vereist. Indien deze achterwege blijft, wordt de cursist geacht  zelf opdracht gegeven te hebben tot de cursus en is deze in persoon aansprakelijk voor de kosten.

divider

Betaling en sancties

Opdrachtgever of deelnemer verbindt zich tot betaling binnen 28 (achtentwintig) kalenderdagen na datum van de factuur of binnen de termijn die nader is overeengekomen en op de factuur staat vermeld. Bij te late of geen betaling kan men van verdere deelname worden uitgesloten, in ieder geval van de examens door of vanwege Het Oranje Kruis. Tevens is men dan de wettelijke incassokosten verschuldigd over het volledige factuurbedrag inclusief de kosten voor de examens van Het Oranje Kruis.

Uitsluitend voor leden van EHBO-koepels geldt dat het verschuldigde bedrag voor de opleiding Instructeur Eerste Hulp desgewenst in twee termijnen kan worden voldaan. In dat geval dient de betaling van de eerste helft van de factuur vóór aanvang van de opleiding te zijn voldaan en de tweede helft uiterlijk veertien dagen vóór de eerste examendag Theorie en Vaardigheden van Het Oranje Kruis, doch niet langer dan drie maanden na aanvang van de opleiding.

divider

Annulering

 • Bij annulering van de aanmelding meer dan vier weken voor aanvang van een opleiding, toelatingstest, nascholing of training, moet in alle gevallen tenminste 25% van de prijs worden voldaan.
 • Bij annulering vier weken of minder tot ten hoogste twee weken voor aanvang van de opleiding, nascholing of training, moet 50% van de opleidingsprijs worden voldaan.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding, nascholing of training, wordt de volledige opleidingsprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering van de aanmelding voor de examens van “Het Oranje Kruis” moeten alle daaraan verbonden kosten volledig voldaan worden, indien “Het Oranje Kruis” haar kosten aan de NODE in rekening brengt.
 • Bij annulering door of vanwege de NODE is men geen kosten verschuldigd. 

Bij overmacht kan het bestuur van de NODE besluiten (een deel van) de verschuldigde kosten kwijt te schelden, dit ter beoordeling van het bestuur.